Pranešame, kad vyksta registracija Portlendo apylinkės vaikų LITUANISTINEI MOKYKLĖLEI „ATŽALYNAS“.

Mokyklos „Atžalynas” misija yra IŠLAIKYTI LIETUVIŠKUMĄ!
Didžiausias dėmesys mokykloje skiriamas lietuvių kalbos ugdymui ir mokymui kaip kalbinio, kultūrinio ir tautinio identiteto pagrindui. Į lietuvių kalbos pamokas integruojame pagrindines lietuviškas šventes, supažindindami vaikus su mūsų kultūros tradicijomis ir papročiais. Svarbiausias mūsų mokyklos tikslas – suteikti vaikams galimybę bendrauti lietuviškai su bendraamžiais, ko vaikai negauna mokyklose.

DĖSTOMOS TEMOS:

LIETUVIU KALBA, skaitymas, rašymas ir kalbos supratimas;
TĖVYNĖS PAŽINIMAS: Lietuvos istorija, Lietuvos geografija;
LIETUVIŲ LIAUDIES KULTŪRA: šventės, papročiai, tradicijos, tautinis muzikinis išsilavinimas, tautiniai šokiai, dainos, žaidimai, rateliai.

Mokykliniai metai prasideda 2017 m. Rugsėjo 16 d. ir paprastai vyksta kas šeštadienį nuo 9 iki 12 val.

Rugsėjo 16 ir 23
Spalio 14 ir 28
Lapkričio 11 ir 18
Gruodžio 2 ir 9 ( Kaledinė programa)
Sausio 13 ir 20
Vasario 3 ir 17
Kovo 3, 17 ir 31 ( Vėlykos)
Balandžio 14 ir 28
Gegužės 5 ( Mamos diena) ir 19 ( Paskutinė mokslo metų diena)

Nepriklausomybės diena dar nenustatyta, kai tik sužinosiu būtinai pranešiu.

REGISTRACIJA:
2017/2018-iesiems mokslo metams, mokykla „Atžalynas“ priima 4-16 metų amžiaus vaikus. Mokiniai bus skirstomi į klases pagal amžių bei lietuvių kalbos žinių lygį. Registracija vyks iki rugsėjo menesio. Formą kartu su atsakomybės atleidimo forma ir apmokėjimu prašome siųsti adresu:

Lituanistinė Mokykla „Atžalynas“
c/o Giedrė Babarskas
3744 NW 19th Cir.
Camas, WA 98607

Čekiai turi būti rašomi “Lithuanian Heritage School Atzalynas”.

MOKSLAPINIGIAI:
Lituanistinė mokykla yra Išlaikoma tėvų mokamais mokslapinigiais bei rėmėjų aukomis. Metinis mokestis 2016/2017 mokslo metams:

Vienas mokinys – $200
Du mokiniai – $350
Trys mokiniai – $450
Taikoma 10% nuolaida, jei metinis mokestis sumokamas pilnai iki rugsėjo menesio.
Turintiems finansinių problemų, bet visgi norintiems leisti vaikus į mokyklėlę prašome kreiptis į mokyklos vedėją Ingą Sadaunikaitę – Kozhevnikov el. paštu atzalynas@portlandlithuanians.com.

 

+ + + + + + + + +

 

We are pleased to announce that the Lithuanian Heritage School for children “Atžalynas“ [,ut-juh-‘leen-us] (“Sprouts“) is accepting applications for the 2016-2017 school year.

The Mission of the Lithuanian Heritage School „Atžalynas“ is to foster Lithuanian Heritage!
The main focus revolves around Lithuanian language as the basis for cultural and ethnical identity. Lithuanian language classes will include Lithuanian festivals, cultural heritage and traditions. The goal is to provide children with the ability to communicate in Lithuanian language.
SCHOOL CURRICULUM:

LITHUANIAN LANGUAGE, reading, writing, and speaking;
HISTORY/GEOGRAPHY of Lithuania;
LITHUANIAN CULTURE: celebrations, traditions, folk music, folk dances, songs, games.

The school year begins September 16, 2017 and typically runs every other Saturday, 9am – 12pm.

September 16 and 23,
October 14 and 28,
November 11 and 18,
December 2 and 9 (Christmas program)
January 13 and 20,
February 3 and 17,
March 3, 17 and 31 (Easter- egg painting, games, etc.)
April 14 and 28,
May 5 (Mother’s Day) and 19 (Last school day)

Independence Day is not yet rescheduled; we will let everyone know when we have a new date.

REGISTRATION:
For school year 2017/2018, the Lithuanian Heritage School „Atžalynas“ is accepting students between the ages 4-16. Students will be divided into classes based on their age and Lithuanian language proficiency. Registration will be open until September 2017.
For those who register prior to September, tuition will be discounted by 10%. The completed registration form along with the waiver and the tuition payment should be mailed to:

Lithuanian Heritage School „Atžalynas“
c/o Giedrė Babarskas
3744 NW 19th Cir.
Camas, WA 98607

Checks should be made out to “Lithuanian Heritage School Atzalynas””.

TUITION:
The Lithuanian Heritage School “Atžalynas” is supported by student tuition and private donations. For school year 2016/2017, the annual tuition rate is as follows:

One student – $200,
Two siblings – $350,
Three siblings – $450.
A discount of 10% will be applied if tuition is paid in full by September.
Financial aid and stipends are available for those in need. Please, contact school’s principal Inga Sadaunikaite-Kozhevnikov at atzalynas@portlandlithuanians.com.